Częstotliwość badań oleju transformatorowego zależna jest od:

  • napięcia znamionowego transformatora,
  • mocy transformatora,
  • warunków serwisowania,
  • wyników wcześniejszych badań oleju,
  • rodzaju eksploatowanego oleju.
W tabeli przedstawiono zalecenia dotyczące częstotliwości badań olejów transformatorowych dla najczęściej spotykanych warunków eksploatacji w zależności od napięcia znamionowego według normy IEC 60422. Planując kolejne terminy badań należy brać pod uwagę wyniki z poprzednich testów oleju. W przypadku niezadowalających danych powinna zostać zwiększona częstotliwość przeprowadzanych badań.
Główną zaletą diagnostyki opartej na badaniu próbek oleju izolacyjnego jest możliwość wczesnego wykrywania szkodliwych procesów fizycznych i chemicznych występujących w transformatorze lub innym urządzeniu. Ocena występowania przegrzań czy też wyładowań niezupełnych i łukowych oraz degradacji termicznej dokonywana jest na podstawie zawartości gazów rozpuszczonych w oleju. Rodzaj powstających w oleju gazów zależy od charakteru i temperatury zjawiska, ogólną zasadę przedstawia rysunek poniżej.
Badania olejuNapięcie znamionowe transformatora
Rutynowe:

liczba kwasowa, napięcie przebicia, wygląd, zawartość wody, współczynnik strat dielektrycznych, rezystywność
< 72,5 kV> 72,5 - 170 kV> 170 kV

2 - 6 lat

1 - 4 lat

1 - 2 lat
Badania uzupełniające:

napięcie powierzchniowe

Należy przeprowadzić, gdy wartości kwasowości, współczynnika stratności dielektrycznej czy barwa są poniżej zalecanych wymagań

Badania specjalne:

siarka korozyjna, PCB, lepkość, gęstość, temperatura zapłonu

Należy przeprowadzić w przypadku zaistnienia specjalnych okoliczności